Bądź na bieżąco

Aktualności

Najświeższe informacje z frontu

22.05.2024

Pracowniczki naszej Katedry Laureatkami konkursu Najlepsi z Najlepszych II

Dr inż. Karolina Drężek i dr inż. Anna Sobiepanek zostały laureatkami 2 edycji konkursu Najlepsi z Najlepszych. Konkurs ten jest organizowany w ramach  realizowanego na Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

 Celem konkursu jest udzielenie wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników i pracownic z grupy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej wykonujących zadania badawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne, w rozwój kariery akademickiej w PW. Głównym założeniem konkursu jest indywidualne podejście do każdego/każdej laureata/laureatki, poznanie jego/jej potrzeb na drodze rozwoju kariery zarówno naukowej, jak i dydaktycznej.

Wymagania stawiane kandydatom:

– stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed terminem złożenia wniosku i zaliczenie do liczby N;
– zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
– reprezentowanie dyscyplin naukowych, dla których zostały powołane w PW Rady Naukowe Dyscyplin;
– osiągnięcia w różnych aspektach działalności akademickiej w zakresie naukowym, kształcenia lub organizacyjnym na rzecz zatrudniającej jednostki organizacyjnej lub całej uczelni lub poza akademickim (tj. działania promocyjne poza uczelnią, promujące kształcenie przez działalność badawczą, współpraca z przemysłem związana z tematyką swojej pracy badawczej).

Wyboru laureatów, na podstawie ocen zgłoszeń, dokonała komisja konkursowa powołana przez Rektora. Wsparcie przyznano 27 osobom, z których 2 to pracownicy naszej Katedry.

Paniom serdecznie gratulujemy!!! 🙂

10.02.2024

Publikacja naukowców naszej Katedry w ACS Catalysis

Zespół Dr. Pawła Borowieckiego, ze znaczącym wkładem doktorantek mgr inż. Aleksandry Rudzkiej oraz mgr inż. Natalii Antos, opublikował we współpracy z naukowcami z Austrii (z zespołu Prof. Wolfganga Kroutil’a z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu) artykuł badawczy nt. nowej foto-biokatalitycznej metody deracemizacji alkoholi II-rzędowych z wykorzystaniem światła widzialnego oraz rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych.

W opublikowanej pracy młodzi naukowcy udowodnili, iż połączenie obu procesów katalitycznych, tj. fotoutleniania racemicznych alkoholi w roztworze 9-fluorenonu w DMSO naświetlanego świałtem niebieskim (440 nm) oraz biotranswodorowania powstających in situ ketonów przy użyciu ww. enzymów, w sekwencyjnej procedurze typu „one-pot”, umożliwia syntezę optycznie czynnych alkoholi z bardzo wysokimi wydajnościami (>90%) oraz nadmiarami enanacjomerycznymi (>99%). Warto dodać, iż nowoopracowana metoda jest skuteczna wobec szerokiego spektrum substratowego, a produkty asymetrycznej foto-biotransformacji stanowią cenne chiralne bloki budulcowe w syntezie wartościowych farmaceutyków.

Ponadto badania nad foto-biokatalitycznymi procesami kaskadowymi doprowadziły do przełomowego odkrycia, a mianowicie naukowcy z KBŚLiK PW udowodnili, że rekombinowane komórki E. coli nadprodukujące dehydrogenazy alkoholowe z Rhodococcus ruber (E. coli/ADH-A) oraz Lactobacillus kefir (E. coli/Lk-ADH) wykazują nadspodziewanie wysoką aktywność katalityczną oraz stereoselektywność działania pomimo silnie kwasowego odczynu pH (1.5-2.2) surowej mieszaniny reakcyjnej uzyskiwanej po fotoutlenianiu racemicznych substratów. Racjonalizacja tego dość niespotykanego zjawiska została poparta licznymi eksperymentami walidacyjnymi oraz szczegółową ich analizą, stanowiącą podstawę hipotetycznego mechanizmu powstawania związków siarkowych o potencjalnych właściwościach modulujących wobec ww. enzymów. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do zainicjowania nowych zastosowań w chemii bioorganicznej oraz biotechnologii, w tym przede wszystkim odegrać kluczową rolę przy planowaniu stereokontrolowanych syntez enancjomerycznie wzbogaconych związków o wysokiej wartości dodanej otrzymywanych w oparciu o chiralne alkohole.

Prace nad wpływem tego efektu na inne klasy enzymów, w tym sprawdzenie zakresu stosowalności opracowanej metody wobec nowych substratów są obecnie podstawą intensywnych badań prowadzonych w zespole dr. Borowieckiego. Korzystając z tego faktu, zapraszamy gorąco do współpracy wszystkich studentów zainteresowanych tą tematyką badawczą do realizacji podobnych projektów naukowych realizowanych w ramach ich przyszłych prac inżynierskich i/lub magisterskich!

Wyniki badań zostały opisane w artykule pt. One-Pot Sequential Two-Step Photo-Biocatalytic Deracemization of sec-Alcohols Combining Photocatalytic Oxidation and Bioreductionoraz opublikowane w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym ACS Catalysis (ISSN: 2155-5435; IF: 13,7, 200 pkt MEiN).

Artykuł został również dedykowany zmarłym w tym roku Profesorom naszego Wydziału – Prof. Krzysztofowi Schmidt-Szałowskiemu (1930–2023) oraz Prof. Przemysławowi Szczecińskiemu (1946–2023).

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu „OPUS 24” (nr 2022/47/B/ST4/00139).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie czasopisma: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.3c05100 i/lub zespołu dr. Borowieckiego: https://lbb-wut-borowiecki.ch.pw.edu.pl/publications/.

 6.02.2024

Projekty YOUNG PW II dla naszych naukowców!

Badaczki z naszej katedry otrzymały finansowanie swoich projektów naukowych w ramach konkursu YOUNG PW II finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Kierownik projektu: dr inż. Karolina Drężek, projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Debreczynie (Węgry) i Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN

„Hybrydyzacja jako narzędzie w ulepszaniu ukierunkowanego wytwarzania bioproduktów – badania nad syntetycznymi hybrydami na bazie drożdży z rodzaju Saccharomyces”, 149 960 zł.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Sobiepanek, projekt realizowany we współpracy z firmą BASF POLSKA

„Kompleksowe badania in vitro wpływu ceramidów i ich pochodnych na procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w skórze”, 150 000 zł.

Kierownik projektu: mgr inż. Marta Kucharska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), Wykonawca: dr inż. Karolina Drężek (KBŚLIK)

„Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i ekspresja genów u organizmów wodnych narażonych na ścieki oczyszczone poddane dezynfekcji”, 149 960 zł.

 Serdenczie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

27.11.2023

Projekty OPUS 25 i PRELUDIUM 22 dla naszych naukowców!

Miło nam poinformować, że projekty badaczek z Katedry Biotechologii Środków Leczniczych i Kosmetyków zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

W konkursie OPUS 25:

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe drożdży probiotycznych jako nośniki biologicznie aktywnych molekuł przekazywanych do komórek ludzkich w przewodzie pokarmowym

kierownik projektu: dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni;

W konkursie PRELUDIUM 22:

„Badanie wpływu przeciwnowotworowego ekstraktu antyoksydantów z odpadów kawowych na funkcjonowanie komórek prawidłowych i nowotworowych skóry „

kierownik projektu: mgr inż. Adrianna Maria Piasek.

Gratulujemy Paniom!

 

20.11.2023

Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego dla dr inż. Anny Sobiepanek

Stypendium zostało ufundowane dla uhonorowania i upamiętnienia Profesora Mieczysława Chorążego (1925-2021), wielkiego człowieka i wybitnego polskiego badacza, który przez siedem dekad prowadził badania nad rakiem w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Celem Stypendium jest nagrodzenie wyróżniających się młodych naukowców, pracujących w polskich placówkach naukowych i zachęcenie ich do dalszej pracy badawczej. Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego jest przyznawane jednemu kandydatowi/kandydatce corocznie od roku 2021.

W tym roku, spośród 26 wybitnych młodych naukowców prowadzących badania nad rakiem Komitet Naukowy na podstawie całokształtu osiągnięć podjął decyzję o przyznaniu tego prestiżowego stypendium dr inż. Annie Sobiepanek z Laboratorium Badania Oddziaływań Biomolekularnych, Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków.

Fundatorem Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem.

W dniach 16-17 listopada 2023 podczas międzynarodowej konferencji XXVII Gliwice Scientific Meetings 2023 dr inż. Anna Sobiepanek odebrała dyplom potwierdzający przyznanie tego prestiżowego stypendium. Ponadto, dr Sobiepanek została zaproszona do wygłoszenia wykładu okolicznościowego, który odbył się drugiego dnia konferencji.

Gratulujemy!